Розпочав свою роботу онлайн ресурс «Платформа Центрів Дія»
Сервіс «Місцеві електронні петиції»
Сервіс «Консультації з громадськістю»

Регламент роботи

Затверджено рішенням № 2.1/2
2-ої сесії Косівської міської ради 7-го скликання
від 25 грудня  2015 року

Регламент Косівської міської ради 7-го скликання

РОЗДІЛ І .   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади роботи міської ради

 1. Міська рада (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів, і відповідно до закону, представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.
 2. Порядок роботи Косівської міської ради VІI скликання (далі – міська рада), її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності встановлюється Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом Косівської міської ради VІIскликання (далі –   Регламент).
 3. Регламент встановлює порядок підготовки і проведення сесій міської ради, формування органів місцевого самоврядування, процедуру розгляду інших питань, віднесених до її повноважень, механізм формування постійних та тимчасових контрольних комісій, фракцій та депутатської більшості.

Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності міського голови, секретаря міської ради, заступника міського голови, депутатів міської ради визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів (ст. 35 Закону України «Про запобігання корупції»).

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань міської ради

 1. Міська рада проводить засідання в залі засідань Косівської районної ради .
 2. За рішенням міської ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради, або на вимогу міського голови її засідання можуть проводитися   в іншому місці.
 3. Засідання міської ради ведуться державною мовою.
 4. Промовець, який не володіє державною мовою, може виступати іншою мовою. Переклад його виступу, в разі необхідності, забезпечує апарат ради або виконавчого комітету міської ради.

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи міської ради

 1. Засідання міської ради є відкритими і гласними, крім випадків установлених Конституцією України та цим Регламентом.
 2. Відкритість засідань міської ради забезпечується шляхом допуску на них представників засобів масової інформації, а також присутністю на запрошення міського голови членів виконкому, начальників відділів, служб міської ради, представників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, депутатів Верховної ради України, обласної,районної та інших осіб.

На будь-якому засіданні, відкритому чи закритому, мають право бути присутніми прокурор, голова районного суду.

На засіданнях ради можуть бути присутні громадяни, особи за запрошенням, за викликом, депутати інших рад, обрані від виборчих округів, розміщених на території територіальної громади, представники органів державної виконавчої влади, об’єднань громадян, уповноважені представники трудових колективів, представники засобів масової інформації на визначених для них місцях.

 1. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів.
 2. У разі порушення представником засобів масової інформації закону або цього Регламенту,   він позбавляється права бути присутнім на засіданні, про що приймається рішення міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 3. Гласність засідань міської ради забезпечується шляхом їх висвітлення в районній газеті «Гуцульський край» а також шляхом розміщення на офіційному веб -сайті міської ради.

Стаття 4. Закриті пленарні засідання міської ради

 1. Закриті пленарні засідання міської ради для розгляду окремо визначених питань проводяться за рішенням міської ради, прийнятого більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
 2. На закритому пленарному засіданні мають право бути присутні особи, присутність яких визначено міською радою необхідною.

Головуючий на закритому пленарному засіданні повідомляє депутатам про запрошених на це засідання осіб.

 1. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засідання міської ради, забороняється   використовувати фото-, відеотехніку, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.
 2. Наприкінці закритого пленарного засідання приймається відповідне рішення.
 3. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання міської ради здійснюється відповідними працівниками в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

 

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 5. Форми роботи міської ради

 1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесії є чергові та позачергові.
 2. Відкриття і завершення сесії міської ради оголошується міським головою, а в разі його відсутності секретарем ради або одним з депутатів ради, який, за дорученням ради, головує на її засіданні.
 3. Кожна сесія міської ради починається і завершується виконанням у залі засідань Державного Гімну України. У залі, де проводиться пленарне засідання міської ради, виставляються Державний Прапор та Прапор міста.
 4. Сесії міської ради складаються із засідань міської ради, засідань постійних комісій, що проводяться у період між пленарними засіданнями, роботи депутатів у депутатських групах, фракціях, депутатській більшості та з виборцями.
 5. Чергові сесії, крім першої (частина 6 статті 5 цього Регламенту) скликаються міським головою.
 6. Перша сесія новообраної міської ради скликається міською (територіальною) виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості не менш, як двох третин депутатів від загального складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної (територіальної) виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів   міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

На першому засіданні першої сесії міської ради може утворюватись робоча група з підготовки матеріалів для розгляду на другому засіданні першої сесії міської ради.

У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова (територіальної) виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох – п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

 1. Наступні сесії ради скликаються міським головою.
 2. Сесія ради скликається за необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з земельних питань – не рідше ніж один раз на місяць.
 3. У разі немотивованої відмови   міського голови або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається   секретарем міської ради.

У цих випадках сесія скликається:

1) якщо сесія не скликається міським головою у   строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламентом;

2) якщо міський голова, без поважних причин, не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених частиною 10 цієї статті.

 1. 1 Сесія міської ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини   депутатів   від   загального складу ради, виконавчого комітету міської ради.
 2. У разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах сьомій та дев’ятій цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у частині десятій цієї статті, або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.
 3. Рішення про скликання сесії міської ради, відповідно до частин сьомої, дев’ятої та одинадцятої цієї статті, доводиться до відома депутатів персонально, а до населення – не пізніш як за 10 днів до сесії у засобах масової інформації або в інший спосіб.
 4. Позачергові сесії із зазначенням порядку денного скликаються за пропозицією міського голови або ініціаторів з числа депутатів, не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради та наданням матеріалів у день проведення сесії або при реєстрації.
 5. У разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як: стихійне лихо, введення воєнного чи надзвичайного стану, міська рада збирається без скликання не пізніш чотирьох годин з моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.
 6. Сесію міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених частиною дев’ятою цієї статті, – секретар ради.

У випадку, передбаченому частиною десятою   цієї статті, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів міської ради, а міська рада приймає рішення щодо головуючого на сесії.

 1. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, тобто 14 депутатів.
 2. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою,   постійними   комісіями, депутатами, фракціями та більшістю, виконавчим комітетом міської ради та загальними зборами громадян.

Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” .

 1. Не пізніш як на другій сесії затверджується Регламент міської ради, а також Положення про постійні комісії ради.
 2. Порядок проведення першої сесії міської ради, порядок обрання секретаря міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесіївизначаються цим Регламентом, з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. До прийняття Регламенту міської ради черговогоскликання застосовується Регламент міської ради, що діяв у попередньому скликанні.
 3. Протоколи сесій міської   ради, прийняті нею рішення підписуються особисто міським головою. або головуючим на її засіданні.

Стаття 6. Повноваження міської ради

 1. Повноваження міської ради здійснюються відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 7. Організація та ведення пленарних засідань міської ради

 1. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів міської ради, список подається головуючому на сесії.
 2. На сесії міської ради відкритим голосуванням з числа депутатів обирається секретаріат сесії.
 3. Секретаріат сесії забезпечує протоколювання або аудіо-цифровий запис засідання сесії, веде запис бажаючих виступити, приймання депутатських запитів, запитань, довідок, повідомлень, заяв, пропозицій та інших матеріалів, підрахунок голосів при відкритому голосуванні.

По закінченні сесії секретаріат оформляє і подає протокол засідання сесії екретарю міської ради для остаточного опрацювання та подання його на підпис міському голові (головуючому).

 1. Сесія міської ради обговорює і приймає порядок денний. Питання про включення пропозицій в порядок денний сесії вирішується шляхом відкритого голосування щодо кожної пропозиції простою більшістю голосів від загального числа депутатів.
 2. Порядок денний сесії та проекти рішень, запропоновані для розгляду на сесії, попередньо, не пізніше, ніж за 3 дні до сесії обговорюються на засіданнях постійних комісій (можливо, спільних), депутатських груп, фракцій, депутатської більшості та, в разі потреби, на засіданні Погоджувальної ради.
 3. Проекти рішень, які пропонуються для розгляду на сесії, не пізніш як за 5 днів до її відкриття, надаються в постійні комісії міської ради для подальшого ознайомлення з ними депутатів та обговорення в постійних комісіях. Проекти рішень можуть надсилатись в електронному вигляді на e-mail депутата міської ради.
 4. Засідання сесії міської ради, як правило, розпочинається о 10.00 і триває до фактичного завершення розгляду всіх питань порядку денного, але не пізніше ніж до 17.00 .

Час для доповіді на засіданнях сесії надається, як правило в межах 10 хв., для співдоповіді – до 5 хв., виступаючим, які беруть участь в обговоренні – до 3 хв., для повторного виступу – до 3 хв. За згодою більшості депутатів головуючий на засіданні може продовжити час для виступів.

 1. Депутат міської ради може брати участь в обговоренні одного і того ж питання, як правило, не більше двох разів.

Слово за порядком ведення засідання сесії, для довідок, відповідей на запитання, а також роз’яснень надається позачергово.

Міський голова, секретар ради, заступники міського голови та секретар виконкому можуть взяти слово для виступу позачергово.

 1. Кількість і категорії осіб, які не є депутатами, але запрошуються на сесію, визначає міський голова ради з урахуванням   пропозицій постійних комісій міської ради. Присутність запрошених на сесію має бути обумовлена їх необхідністю при розгляді питань порядку денного. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на сесію міської ради.
 2. Головуючий на засіданні, за погодженням з депутатами, шляхом голосування, може надати слово запрошеним на сесію на їх прохання (звернення). Запрошені особи можуть вносити пропозиції, але не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватися від схвалення чи незгоди.

У разі невиконання цих вимог, вони за рішенням ради, можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

 1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. При встановленні результатів голосування до загального складу ради враховується голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні.

Стаття 8. Дисципліна та етика пленарних засідань

 1. Депутат міської ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат міської ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

Пропуск депутатом міської ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів є підставою для відкликання депутата.

 1. На засіданні сесії промовець не повинен вживати образливі висловлювання та ненормативну лексику, закликати до незаконних і насильницьких дій.
 2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, який порушив Регламент або етику пленарних засідань, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий має право позбавити його слова.
 3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу; висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засіданні позбавляє його слова.
 4. Під час засідання сесії депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільних телефонах тощо), які перешкоджають веденню сесії.
 5. Головуючий на засіданні продовжує час для виступу промовця на термін, на який його виступ перервано.
 6. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання сесії, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості депутатів від фактичної кількості присутніх депутатів може запропонувати депутатові залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги. У таких випадках, за більшістю голосів від кількості присутніх в залі депутатів, сесія може прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь у засіданні до завершення сесійного дня. Це рішення передається на розгляд постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики і доводиться до відома виборців через газету міської ради.
 7. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.

Стаття 9. Акти міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування

 1. Рада в межах своїх повноважень приймає  нормативні та інші акти у формі рішень.

1.1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов΄язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до ЗУ «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід΄ємною частиною протоколу сесії ради. Виключно таємним голосуванням приймається рішення щодо обрання та звільнення секретаря ради дострокового припинення повноважень міського голови з підстав, передбачених частиною другою статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

В інших випадках рада приймає спеціальне рішення.

 1. Рішення ради у 5-денний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено із зауваженнями на повторний розгляд. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення.

У разі відхилення зауваження міського голови і підтвердження попереднього рішення 2/3 депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

 1. Рішення ради нормативно – правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення через газету “Гуцульський край” , якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
 2. Акти міської ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
 3. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів сесія обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуті на відповідні посади .
 4. Лічильна комісія видає кожному депутатові бюлетень (бюлетені) для голосування і одночасно веде реєстрацію відповідно до списку.

Заповнення бюлетенів проводиться депутатами шляхом проставляння позначки в бюлетені проти прізвища кандидата за якого він голосує.

Про результати таємного голосування голова лічильної комісії доповідає сесії. Прийняте на підставі доповіді лічильної комісії за результатами таємного голосування рішення оформляється як рішення сесії міської ради.

 1. Акти ради, міського голови, прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на міській територій об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на міській території.

Проекти нормативно-правових актів, рішень міської ради, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття ( ч.3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Проекти рішень ради при необхідності за дорученням міського голови, або акти регуляторного впливу можуть бути передані в засоби масової інформації для попереднього обговорення населенням.

 1. На вимогу ради та міського голови керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов’язані прибути на засідання ради для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповіді на запити депутатів.
 2. Підприємства, установи та організації, а також громадяни несуть встановлену законом відповідальність перед радою за заподіяну місцевому самоврядуванню шкоду їх діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень.

Стаття 10. Постійні комісії міської ради

 1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього   розгляду   і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
 2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
 3. 2.1. У разі необхідності міська рада може створювати нові постійні комісії міської ради, ліквідовувати або реорганізовувати раніше створені, змінювати їх кількісний склад, переобирати персональний склад.

 4. До складу постійних комісій не можуть   бути   обрані міський голова, секретар міської ради.
 5. Постійні   комісії у своїй роботі користуються Положенням про постійні комісії та ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування».
 6. На засіданнях постійних комісій можуть бути присутні громадяни, особи за запрошенням, за викликом.

Стаття 11. Тимчасові контрольні комісії міської ради

 1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які бираються з числа її депутатів для здійснення контролю   зконкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
 2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
 3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти,   експерти,   інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
 4. Повноваження   тимчасової   контрольної   комісії   ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень міської ради.

Стаття 12 . Депутат ради

 1. Депутат міської ради є представником інтересів територіальної громади міста Косів, який обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України.
 2. Депутат міської ради як представник інтересів територіальної громади м. Косів, зобов’язаний виражати і захищати інтерес міської територіальної громади та її частини – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.
 3. Депутат міської ради є повноважним і рівноправним членом Косівської міської ради – представницького органу місцевого самоврядування.
 4. Депутат міської ради відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.
 5. Депутат міської ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до ради відповідно до законодавста про вибори.
 6. Повноваження депутата міської ради починаються з дня відкриття першої сесії міської ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською (територіальною) виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата міської ради або ради, до складу якої його обрано.
 7. Повноваження депутата міської ради, обраного замість того депутата, який вибув, або на повторних виборах, починаються з дня заслуховування на черговому після виборів депутата міської ради пленарному засіданні міської ради повідомлення (територіальної) виборчої комісії про підсумки виборів

Інформація про підсумки виборів доводиться (територіальною) виборчою комісією до відома міської ради. Спори щодо набуття або дострокового припинення повноважень депутатів міської ради вирішуються судом.

 1. Повноваження депутата міської ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених ст. 5 Зкону України «Про статус депутатів місцевих рад».
 2. Депутат міської ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.
 3. Депутат міської ради не може використовувати свій депутатський мандат в цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю.
 4. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами.
 5. Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки проведення звітів депутатів міської ради перед виборцями (ч. 1 ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).
 6. Звіт депутата міської ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення (ч. 3 ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).
 7. Депутат міської ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб. Звіти і зустрічі депутатів міської ради з виборцями висвітлюються засобами масової інформації (ч. 4, 8 ст. 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).
 8. Депутат міської ради не може мати іншого представницького мандата.

Стаття 13. Робота з виборцями.

 1. Депутат міської ради працює на закріпленому виборчому окрузі з виборцями, збирає, узагальнює доручення виборців та формує рейтинг першочергових та другочергових потреб виборців.
 2. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку міста, економічних програм, формуванні бюджету та при підготовці проектів рішень з інших питань.
 3. Депутат міської ради бере участь в організації виконання доручень виборців як одноособово, так і в складі утвореної з цією метою депутатської групи, може залучати до їх виконання самих виборців та органи самоорганізації населення.
 4. Рада та її виконавчі органи аналізують доручення виборців, надані депутатом міської ради,та з урахуванням матеріальних, в тому числі фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів та територіальної громади.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ

Стаття 14. Формування депутатських груп

 1. Для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.
 2. Депутати міської ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
 3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».
 4. Членство депутата міської ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.
 5. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради цього скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з п»яти депутатів міської ради.
 6. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.
 7. Депутатська група реєструється міською радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
 8. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.
 9. Діяльність депутатської групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною п’ятою цієї статті;

2) у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати міської ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень міської ради.

 1. Депутатські групи мають право:

1) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

2) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії міської ради;

3) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

4) здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

РОЗДІЛ ІV. ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ

Стаття 15. Порядок формування депутатських фракцій

 1. Депутати міської ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати міської ради, які підтримують політичну спрямованість тієї чи іншої фракції.
 2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції.
 3. Умовою реєстрації фракції є подання на ім’я міського голови письмового повідомлення, підписаного персонально депутатами про сформування депутатської фракції з зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції, а також депутата, уповноваженого представляти фракцію (керівника).
 4. Міський голова на пленарному засіданні інформує депутатів про сформування фракції, її кількісний і персональний склад та уповноваженого представника.
 5. Секретар ради забезпечує поширення інформаційних матеріалів про фракції серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни в складі фракцій за письмовою інформацією уповноваженого представника фракції. Це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник, якщо депутата виключено з фракції.
 6. У разі, якщо склад фракції стає меншим від встановленого у пункті 1, Регламенту вона після 15 днів оголошується міським головою розпушеною. Можливий і саморозпуск фракції, про що вона письмово інформує міського голову, а він – раду.
 7. Депутатські фракції мають право:

1)на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради або за домовленістю між фракціями;

2)попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3)на гарантований виступ свого представника на пленарному засідання ради з кожного питання порядку денного сесії міської ради;

4)об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

5)депутати і депутатські фракції можуть вільно співробітничати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом;

6)здійснювати інші права, передбачені законами України.

 1. Жодна   фракція не має права виступати від імені міської територіальної громади та міської ради.
 2. Депутатські фракції проводять свої засідання відкрито і гласно. За рішенням фракції може бути проведено закрите засідання.

Стаття 16. Погоджувальна рада

 1. З метою сприяння організації попередньої підготовки та розгляду питань, які вносяться на розгляд міської ради, може утворюватись Погоджувальна рада. Рішення з цього питання приймає міська рада.
 2. Головує на засіданнях Погоджувальної ради депутатських груп та фракцій міський голова. У разі відсутності міського голови на засіданнях головує секретар міської ради. Скликаються засідання Погоджувальної ради міським головою або за ініціативою представників не менше двох депутатських фракцій, в разі необхідності.
 3. Рішення Погоджувальної ради мають рекомендаційний характер для міського голови і депутатів міської ради.

 

РОЗДІЛ V. РОЗГЛЯД ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ

Стаття 17. Депутатське запитання.

 1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутатові міської ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається. Відповідь на депутатське запитання надається усно.

Стаття 18. депутатське звернення.

 1. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
 2. Місцеві органи виконавчої влади та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міської ради, до яких звернувся депутат міської ради, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний термін, попередньо повідомивши про це депутата.
 3. Якщо депутат міської ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо виконавчі органи міської ради та їх посадові особи, керівники правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території міської ради ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право подати депутатський запит.

Стаття 19. Депутатський запит.

 1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території.
 2. Депутатський запит може бути внесений депутатом міської ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.
 3. Депутатський запит, який вимагає попереднього або детального розгляду, подається депутатом до розгляду за 10 (десять) днів до пленарного засідання міської ради і обов’язково включається до порядку денного сесії у разі, коли попередній його розгляд не задовольняє депутата або групу депутатів.
 4. Відповідь на депутатський запит, який вимагає попереднього або детального розгляду, готує орган або посадова особа виконкому та спільно з депутатом, який подав запит, готує матеріали, відповідний проект рішення для розгляду його на пленарному засіданні міської ради.
 5. Депутат міської ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї четвертої присутніх на засіданні депутатів міської ради. Посадових осіб, до яких подано запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.
 6. За результатами розгляду депутатського запиту сесія міської ради, у разі необхідності, приймає відповідне рішення або протокольне доручення.

 

РОЗДІЛ VІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 20. Міський голова

 1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Косів.
 2. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному чинним законодавством і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 3. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на засіданнях міської ради та підписує її рішення.
 4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Стаття 21. Повноваження міського голови

 1. Міський голова відповідно до наданих повноважень:

1) організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу міської ради;

2) підписує рішення міської ради та виконавчого комітету та видає розпорядження;

3) вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;

4) вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

5) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

6) здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчого комітету;

7) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії міської ради і головує на її пленарних засіданнях;

8) забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет і звіти про їх виконання;

9) представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

10) укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а договори з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає на затвердження ради.

 1. Міський голова здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів.
 2. При здійсненні наданих повноважень міський голова є відповідальним перед міською радою.

Стаття 22. Відповідальність міського голови

 1. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 2. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.
 3. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради в будь-який визначений ними термін.
 4. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 5. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені на підставах та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 23. Повноваження секретаря міської ради

 1. Секретар міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою таємним голосуванням з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією міського   голови.   Пропозиція   щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку   з   достроковим   припиненням   його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади   міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі, якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить міський голова.

 1. Секретар міської ради   не   може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в   позаурочний   час),   займатися   підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
 2. Секретар міської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови;

2) скликає сесії міської ради у випадках, передбачених частиною 9 статті 5 цього Регламенту; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною 19 статті 5 Регламенту;

4) організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення,   організує   контроль за їх виконанням, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення   радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за   дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7)   сприяє   депутатам   ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує, за дорученням ради, відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою   і   проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання офіційних документів,   пов’язаних   з   місцевим самоврядуванням територіальної громади міста Косів, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує, за дорученням міського голови або міської ради, інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 1. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.

Стаття 24. Відповідальність секретаря міської ради

 1. Секретар міської ради при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед відповідною радою.
 2. На вимогу не менше половини депутатів міської ради секретар міської ради зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу ради в будь-який визначений ними термін.
 3. Секретар міської ради несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
 4. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради на підставах, передбачених чинним законодавством України.

 

РОЗДІЛ VІІ. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 25. Формування виконавчого комітету міської ради

 1. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється міською   радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови, її виконавчий комітет здійснює свої   повноваження   до   сформування   нового   складу виконавчого комітету.
 2. Кількісний   склад  виконавчого   комітету   визначається міською   радою. Персональний   склад   виконавчого   комітету міської   ради затверджується радою за пропозицією міського голови.
 3. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови,   заступників міського голови, секретаря (керуючого справами) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
 4. До   складу   виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар міської ради.
 5. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.
 6. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю).
 1. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним міській раді,   а з питань здійснення ним повноважень органів   виконавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
 2. До складу виконавчого комітету міської ради ,   не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря ради.
 3. На засіданнях виконавчого комітету міської ради можуть бути присутні громадяни, особи за запрошенням або за викликом.

 

РОЗДІЛ VІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

Організаційне, інформаційне, документальне, матеріально-технічне забезпечення роботи міської ради, органів, утворених міською радою, здійснює за дорученням міського голови секретар ради та відділ взаємодії з депутатами міської ради.

 

РОЗДІЛ ІХ.   ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Рада та її посадові особи мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують повноваження ради, її посадових осіб, права територіальної громади.
 2. Повноваження міської ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

2) якщо сесії міської ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” або рада не вирішує питання, віднесенні до її відання.

 1. Повноваження міської ради за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 78 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та в інших випадках можуть бути припинені за рішенням місцевого референдуму у відповідності до Закону України «Про місцеві референдуми».
 2. Питання про дострокове припинення повноважень міської ради може бути порушено міським головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, які проживають на території міста, і мають право голосу.
 3. Міський голова, секретар ради ведуть особистий прийом громадян у визначені дні і години, у приміщенні ради та громадській приймальні, а депутати – у визначених для цього місцях.
 4. Міський голова організує розгляд листів, заяв і скарг громадян у відповідності до Закону України “Про звернення громадян”.
 5. На будинку, в якому розміщується міська рада, ровинен бути постійно піднятий Державний прапор України. При проведенні сесії в іншому приміщенні, на час проведення сесії на будинку піднімається Державний прапор України.
 6. Міська рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.
 7. Територіальна громада має герб міста, прапор та печатку, атрибути влади міського голови, які використовуються згідно положень про них.
 8. Зміни та доповнення до Регламенту вносяться шляхом їх затвердження рішенням сесії міської ради з ініціативи міського голови, секретаря міської ради, депутатських фракцій та груп, депутатів міської ради, виконавчих органів міської ради.
 9. У всіх питаннях, неврегульованих даним Регламентом, міська рада керується чинним законодавством України.

 

Секретар Косівської міської ради
Р.М.ПЕЧИЖАК


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту