Статут

Затверджено рішенням міської ради
№1-2/2006 від 09.06.2006 року

Статут територіальної громади міста Косова

Косівська міська рада

 • дотримуючись Конституції, законів України та Європейської хартії місцевого самоврядування;
 • виражаючи волю і прагнення територіальної громади міста Косова;
 • спираючись на багатовікову історію, як міста національно-визвольних змагань українського народу, духовного і культурного центру Косовського району;
 • дбаючи про консолідацію української нації, виховання її еліти на національній ідеї, задля зміцнення і розбудови Української Самостійної Національної Соборної держави;
 • виховуючи у молоді та усієї громадськості міста Косова переконання: Бог, Україна, християнська родина, національно свідома людина.

На урочистій сесії п’ятого демократичного скликання, що відбулася 09 червня 2006 року приймає цей Статут – основний закон територіальної громади міста Косова.

Розділ I

Основні засади

Стаття 1. Місто Косів є самоврядною територіальною одиницею – у межах якого територіальна громада здійснює місцеве самоврядування.

Самоврядування територіальної громади міста Косова поширюється на всю територію міста, визначену її межами, а також в обсягах, визначених законами України на землі за межами території міста, які належать територіальній громаді на правах користування чи власності.

Стаття.2. Перша писемна згадка про місто Косів 1424 роком.

Стаття.3. День міста відзначається 7 липня кожного року.

Стаття.4. Місто Косів має свою символіку – герб, прапор і печатку міста. Оригінали герба, прапора і печатки зберігаються в Косівській міській раді.

Стаття. 5. Міське самоврядування здійснюється в межах території Косівської міської ради на принципах:

 • народовладдя;
 • законності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • поєднання державних і недержавних інтересів;
 • виборності;
 • правової, організаційної та матеріально – фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом;
 • підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою;
 • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;судового захисту прав місцевого самоврядування, дотримання конституційних прав і свобод людини.

Стаття.6. Пріоритетними напрямками діяльності територіальної громади є:

 • гарантування безпеки та недоторканості життя і здоров’я людини, її честі та гідності;
 • збереження історико – культурної спадщини міста та його архітектурної самобутності;
 • забезпечення соціального захисту населення;
 • створення належних комунально-побутових умов проживання населення;
 • облаштування місць відпочинку та організації дозвілля;
 • відродження історичних пам’яток громади та їх збереження;
 • сприяння духовних традицій громади;
 • соціально-економічний розвиток міста;
 • здійснення охорони навколишнього середовища та покращення екологічної ситуації в місті.

Стаття.7. Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та зробили суттєвий соціально-економічний та культурний внесок у розвиток міста рішенням міської ради присвоюється звання «почесний громадянин міста». Підстави та порядок присвоєння звання «Почесний громадянин міста», його статус визначається Положенням «Про почесного громадянина міста», яке затверджено рішенням Косівської міської ради.

За вагомий внесок в розбудову і розвиток міста розпорядженням міського голови, вони можуть бути нагороджені іншими відзнаками. Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагородженими цими відзнаками, встановлюється Положенням про відзнаки міста, затверджується рішенням міської ради.

Стаття.8. Органи міського самоврядування можуть об’єднуватися з органами місцевого самоврядування інших міст України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Органи місцевого самоврядування міста на договірних засадах можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

Повноваження органів міського самоврядування не можуть бути переданими Асоціаціями та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування.

Стаття.9. Територіальна громада міста створює умови для розвитку її членів, шанує та утверджує релігійні традиції конфесій, будує суспільні відносини відповідно до загальноприйнятих принципів моралі та етики.

Стаття.10. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані діяти на підставі та в межах, що передбачені чинним законодавством, а також видавати акти, що не суперечать закону.

Стаття.11. Акти органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, а також громадянами які постійно або тимчасово проживають на території міста Косова.

Стаття.12. Самовільне присвоєння визначених законом самоврядних та делегованих повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування іншими органами та посадовими особами, а також перевищення повноважень, заборонено.

Стаття.13. Рішення органів державної влади, які призводять до додаткових видатків органів міського самоврядування включаючи рішення про делегування повноважень виконавчої влади, виконують в межах поданих державою органами міського самоврядування фінансових ресурсів.

Стаття.14. Взаємовідносини органів та посадових осіб міського самоврядування з органами державної виконавчої влади базуються на засадах співпраці та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста та реалізації в місті цілей, завдань та функцій державної виконавчої влади.

Відносини органів та посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності територіальної громади, будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам та посадовим особам міського самоврядування.

Відносини органів та посадових осіб міського самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади, будуються на засадах поєднання договірного та адміністративного методів регулювання та підконтрольності у межах повноважень, наданим органами та посадовим особам міського самоврядування законом.

Органи та посадові особи міського самоврядування враховують у своїй діяльності позицію міських осередків політичних партій, громадських організацій профспілок та інших об’єднань жителів міста, будують з ними відносини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.

Стаття 15. З метою забезпечення правопорядку в місті, територіальна громада у відповідності до закону може створювати правоохоронні структури та сприяти діяльності іншим самоврядним органам охорони правопорядку, які створені та діють згідно чинного законодавства.

Стаття 16. Для висвітлення життя територіальної громади, офіційного оприлюднення актів міського самоврядування, громадського обговорення актуальних проблем життя міста територіальна громада може засновувати засоби масової інформації.

Стаття 17. Контроль за діяльністю органів та посадових осіб міського самоврядування здійснюється лише уповноваженими на те органами та в порядку передбаченому законом.

Органи та посадові особи міського самоврядування підконтрольні органами виконавчої влади вищого рівня тільки з питань здійснення ними делегованих повноважень.

Органи та посадові особи міського самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед територіальною громадою.

Розділ ІІ

Організаційно – правова основа міського Самоврядування

Глава 1. Система міського самоврядування.

Стаття 18. Місцеве самоврядування – це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.

Стаття 19. Система міського самоврядування визначається Конституцією України, Законом « Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Статутом.

Система міського самоврядування включає:

 • територіальну громаду;
 • міську раду;
 • міського голову;
 • виконавчі органи міської ради;

Розмежування повноважень між елементами системи міського самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Міський голова, міська рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність по реалізації функцій міського самоврядування за дорученням міської громади, від її імені та в її інтересах.

Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади.

ГЛАВА 2. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА.

Стаття 20. Територіальну громаду складають:

 • фізичні особи, що зареєстровані як постійні жителі міста;
 • фізичні особи, які прибули з інших місцевостей для навчання або проходження військової чи альтернативної служби ( студенти, військовослужбовці та члени їх сімей тощо) за умови їх проживання в місті.

Стаття 21. Реєстрація жителів міста здійснюється у порядку, визначеному законодавством. Відомості реєстрації передаються у виконавчий комітет міської ради у порядку та строки, визначені чинним законодавством.

Стаття. 22. Право на участь у здійснені місцевого самоврядування в повному об’ємі мають члени територіальної громади – громадяни України, що досягли 18 – річного віку та не визнанні судом недієздатними.

Представники громади мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування.

Стаття 23. Право членів територіальної громади брати участь у місцевому самоврядуванні може бути реалізовано в наступних формах:

 • місцевий референдум;
 • вибори депутатів міської, районної ради та міського голови ( місцеві роботи);
 • загальні збори громадян за місцем проживання;
 • громадські слухання;
 • місцеві ініціативи;
 • інші, не заборонені законом, форми.

Стаття 24. Вищим формам безпосередньо здійснення територіальною громадою міського самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори, які проводяться відповідно до закону. Порядок організації загальних зборів, громадських слухань та внесення місцевої ініціативи до моменту врегулювання законом регулюються розділом V « Перехідні положення» даного Статуту.

ГЛАВА 3. МІСЬКА РАДА

Стаття 25. Міська рада є представницьким органом міського самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.

Міська рада має право делегувати свої повноваження виконавчому комітету відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 26. Міська рада складається з депутатів, які обираються територіальною громадою на основі незалежного, загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів міської ради визначаються Конституцією і законом України.

Стаття 27. Загальний склад міської ради встановлюється рішенням міської ради, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів міської ради.

Крім депутатів, до складу міської ради входить за посадою міський голова.

Стаття 28. Депутат міської ради є повноважним представником територіальної громади міста в міській раді, який діє від імені та в інтересах всіх мешканців міста, обов’язки перед виборцями та виконує їх доручення.

Повноваження депутатів міської ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії міської ради нового скликання.

Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативно – правовими актами.

Повноваження депутата міської ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Стаття.29. Строк повноважень міської ради п’ять років. Міська рада є повноважною за умови обрання не менше як двох третин від встановленого радою і визначеного цим Статутом її складу.

Повноваження міської ради починаються з моменту офіційного повідомлення міською виборчою комісією про обрання необхідної кількості депутатів.

Повноваження міської ради припиняються в день офіційного оголошення міською територіальною виборчою комісією про обрання міської ради нового скликання.

Повноваження міської ради припиняються достроково за рішенням Верховної ради України або територіальної громади (місцевий референдум).

Підстави і порядок дострокового припинення міської ради визначаються чинним законодавством України.

Стаття.30. Основною організаційною формою роботи міської ради є її сесія.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів загального складу ради.

Порядок підготовки і розгляду на сесіях міської рад питань порядку денного, а також розклад її пленарних засідань визначаються регламентом міської ради.

Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутніми керівники організацій, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.

Міська рада має право, у разі необхідності прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Прийняті на сесії рішення міської ради підписуються міським головою та секретарем ради.

Рішення міської ради нормативно-правового характеру підлягають офіційному оприлюдненню в десятиденний строк з моменту прийняття і набувають чинності з дня оприлюднення, якщо міською радою не встановлено інший строк введення цих рішень в дію.

Стаття.31. Депутати міської ради можуть об’єднуватися у депутатські групи, фракції, групи та інші добровільні депутатські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.

Депутати міської ради забов’язані при виконанні депутатських обов’язків користуватися виключно українською мовою.

Стаття.32. Посадовою особою міської ради, яка відповідає за організацію її роботи – є секретар ради.

Секретар ради обирається міською радою за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради шляхом таємного голосування більшістю голосів від загального складу ради.

Секретар ради працює в раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою або займатися підприємницькою діяльністю.

ГЛАВА 4. Міський голова

Стаття.33. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

Міський голова за посадою очолює виконавчий комітет міської ради та головує на засіданнях міської ради.

Міський голова зобов’язаний при виконанні службових обов’язків користуватися виключно українською мовою.

Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу на місцевих виборах строком на п’ять років шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Порядок обрання міського голови визначається чинним законодавством України.

Стаття.34. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Міський голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу.

Стаття.35. Повноваження міського голови можуть буи припинені достроково за підставами і в порядку, передбаченим чинним законодавством України.

Стаття.36. Міський голова, в межах своїх повноважень, видає розпорядження.

Стаття.37. На міського голову поширюється повноваження та гарантії депутатів міської ради, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлене законом.

Стаття.38. Міський голова має заступника з виконавчої роботи.

Міський голова одноособово призначає та звільняє заступника міського голови, керівників комунальних підприємств. Розподіл обов’язків між працівниками міської ради заноситься у посадові інструкції, які затверджуються виконавчим комітетом міської ради.

Глава 5. Виконавчі органи міської ради

Стаття.39. Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет.

Стаття.40. Виконавчий комітет міської ради утворюється міською радою на строк її повноважень. Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним свої повноважень, організовує роботу виконавчого комітету заступник міського голови з виконавчої роботи.

Стаття.41. Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.

До складу виконавчого комітету, не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради.

Заступник міського голови з виконавчої роботи та секретар виконавчого комітету виконують свої обов’язки на постійній основі. Члени виконавчого комітету виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Стаття.42. Повноваження виконавчого комітету визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

Стаття.43. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова. Міський голова з власної ініціативи жителів може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету та про його розпуск. Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, підлягають оприлюдненню в місцевих засобах масової інформації.

Стаття.44. Плануючи роботу по підготовці і проведенню засідань, порядок організації і ведення діловодства, прийому громадян, розгляду листів, заяв і скарг, проведення нарад, семінарів виконавчого комітету, а також порядок діяльності його апарату визначаються Регламентом виконавчого комітету міської ради, який і затверджується виконавчим комітетом.

Стаття.45.Виконавчий комітет міської ради в межах свої повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються міським головою.

РОЗДІЛ III Ресурси міського самоврядування

Глава 1. Землі міста

Стаття 46. Земельні ресурси територіальної громади міста складаються 6454 га

Стаття 47. Розпорядження землею в даних межах здійснює міська рад при дотриманні прав власників та інших законних користувачів земельними ділянками.

Стаття 48. Рішення про віднесення земель міста до різних категорій: міської забудови сільськогосподарського призначення, рекреаційної тощо – приймаються міською радою в межах своєї компетенції.

Стаття 49. Зміна меж здійснюється у відповідності із чинним законодавством та відображаються в Генеральному плані.

Стаття 50. Місто має право отримувати плату за користування землею, лісами, іншими природними ресурсами від природо користувачів, розмір якої встановлюється чинним законодавством.

Місто має право отримання відшкодувань за екологічні збитки, на території міста підприємства, установами і організаціями незалежно від форм власності.

Глава 2. Комунальна власність міста

Стаття 51. Матеріальною і фінансовою основою міського самоврядування згідно з Конституцією України є рухоме й нерухоме майно, доходи міського бюджету, позабюджетні цільові та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальної громади, а також відповідна частка об’єктів спільної власності територіальних громад району, що перебувають в управлінні ради.

Матеріальні та фінансові ресурси, що перебувають у комунальній власності міста, є надбанням територіальної громади, а їх недоторканість захищається законом.

Стаття 52. До комунальної власності територіальної громади міста ( далі – комунальна власність) включається рухоме і нерухоме майно, зареєстроване у визначеному законодавством порядку. Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади визначається рішенням міської ради відповідно до законодавства та цього Статуту.

До комунальної власності міста належать:

 • земля та інші природні ресурси;
 • комунальні підприємства міста;
 • банки, страхові товариства, пенсійні фонди, заклади і установи культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, соціального обслуговування, майно, що належить до території громади;
 • частки ( паї) у статутному фонді товариств;
 • комунальний житловий та не житловий фонди міста;
 • доходи місцевого бюджету міста, позабюджетні, валютні та інші кошти та депозити міста (органів міського самоврядування) в банківських установах, цінні папери, інші передбачені чинним законодавством фінансову ресурси;
 • нерухоме майно, що передається до комунальної власності міста за рішенням суду;
 • інше рухоме і нерухоме майно, визначене чинним законодавством.

Стаття.53. Виключно у комунальній власності міста знаходяться об’єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб територіальної громади та для збереження історико-культурних об’єктів міста (міські системи, водоенергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятки культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).

Перелік об’єктів виключної комунальної власності міста визначається рішенням міської ради. Визначені рішенням міської ради об’єкти виключної комунальної власності міста не можуть бути відчужені.

Стаття.54. Суб’єктом права комунальної власності міста є територіальна громада, яка здійснює це право безпосередньо шляхом міського референдуму та через органи міського самоврядування. Міська рада, виконавчий комітет здійснюють щодо об’єктів комунальної власності міста всі майнові операції. Міська рада дає згоду на розпорядження такими об’єктами комунальної власності міста:

 • школи та інші навчальні установи, бібліотеки, установи культури, дитячі садки, лікарні і поліклініки, спортивні споруди загальноміського значення;
 • будинки та нежитлові приміщення, що використовується для потреб міста;
 • будинки житлового фонду, якщо це пов’язано з переселенням їх наймачів.

Доцільність та порядок відчуження об’єктів комунальної власності визначається міською радою.

Стаття.55. Оперативне управління об’єктами комунальної власності міста здійснюють виконавчі органи міської ради, на які покладаються наступні функції:

 • підготовка пропозицій на розгляд міської ради щодо прийняття об’єктів до комунальної власності міста;
 • підготовка і передача на озгляд міської ради питань про створення, реорганізацію та ліквідацію, що перебувають у комунальній власності міста;
 • надання згоди на здавання в оренду об’єктів комунальної власності міста;
 • реалізація затвердженої рішенням міської ради програми приватизації комунального майна міста.

Стаття.56. Загальний контроль за використанням об’єктів комульнальної власності міста, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

ГЛАВА 3. Фінанси міста

Стаття.57. Фінанси міста складаються із

 • коштів міського бюджету;
 • коштів позабюджетних, цільових і валютних фондів;
 • фінансово – кредитних ресурсів;
 • страхових ресурсів;
 • кошів підприємств, організацій і установ, створених за пайовою участю органів міського самоврядування;
 • коштів, отриманих від розміщення міських позик і міських цінних паперів;
 • коштів, отриманих від проведення міських лотерей;
 • кошти органів територіального громадського самоврядування міста;
 • інших фінансових ресурсів, переданих місту.

Стаття.58. Територіальна громада міста безпосередньо або через орган місцевого самоврядування може об’єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

Стаття.59. Міська рада, або за її рішенням, інші органи міського самоврядування можуть в межах, визначених законодавством, випускати цінні папериі лотереї, видавати юридичним особам позики, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки та інші фінансово – кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.

ГЛАВА 3.1. Міський бюджет

Стаття.60. Місто має власний бюджет, який розробляється та затверджується міською радою, виконується органами і посадовими особами міського самоврядування самостійно, в межах їх повноважень.

Будь – яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування не допускається.

Стаття.61. В доходи міського бюджету зараховується:

 • місцеві податки та збори;
 • надходження від закріплених законодавством окремих загальнодержавних податків або їх частини, відповідно до нормативів, затверджених у встановленому законодавством порядку;
 • фінансові ресурси (дотації, субсидії та інші трансферти), передані місту з Державного бюджету безпосередньо або розділені через обласний бюджет;фінансові ресурси, передані місту з Державного бюджету для здійснення визначених законодавством повноважень виконавчої влади;
 • надходження від приватизації або інших способів відчуження об’єктів комунальної власності міста;
 • надходження від місцевих позик і лотерей;
 • надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що належать до комунальної власності міста;
 • прибуток підприємств, що перебувають у комунальній власності міста (або частка прибутку, визначена рішенням міської ради);
 • штрафи і відшкодування за екологічні збитки;
 • неподаткові платежі або їх частки;
 • інші кошти отримані від господарської діяльності органів міського самоврядування.

У дохідній частині міського бюджету кошти, не обхідні для здійснення самоврядних і наданих законодавством окремих повноважень органів влади, виділяються окремо.

Дохідна частина міського бюджету повинна бути достатньою для виконання функцій міського самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади, виділяється окремо.

Дохідна частина міського бюджету повинна бути достатньою для виконання функцій міського самоврядування та наданих законодавством окремих повноважень органів виконавчої влади.

Місцеві податки і збори приймаються щоквартально на рівні потреб громади і не повинні створювати надмірного навантаження на його платників.

З метою збалансованості міського бюджету міська рада може встановити розмір його дефіциту у відповідності до діючого законодавства.

Стаття.62. Доходи міського бюджету, отримані додатково при виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок перевиконання дохідної частини бюджету або економії у випадках, вилученню не підлягають. Рішення про використання таких коштів приймається міською радою.

Міська рада може приймати рішення щодо вкладення вільних коштів (отриманих способами, передбаченими частиною першою цієї статті) в акції, цінні папери тощо.

Стаття.63. Міський бюджет може передбачати резервний фонд, який використовується міським головою без попереднього погодження з міською радою для фінансування передбачених видатків. Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання міського бюджету.

Стаття.64. Контроль за виконанням бюджету здійснює міська рада. Контроль за використанням коштів міського бюджету і установами здійснює виконавчий комітет.
Стаття.65. Бюджет, зміни до нього та звіт про його виконання підлягають оприлюдненню через засоби масової інформації.

ГЛАВА 3.2. Позабюджетні, цільові і валютні фонди

Стаття.66. Міська рада може утворювати позабюджетні, цільові і валютні фонди та визначати порядок використання коштів цих фондів у відповідності до законодавства.

Порядок формування та використання коштів позабюджетних, цільових і валютних фондів визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням міської ради.

Стаття.67. До позабюджетних (цільових) фондів можуть за рішенням міської ради включатися:

 • добровільні внески і пожертви фізичних і юридичних осіб;
 • інші штрафи встановлені міською радою та виконавчим комітетом;
 • інші позабюджетні кошти.

Стаття.68. До валютних фондів можуть за рішенням ради включатися:

 • добровільні і благодійні внески і пожертви нерезидентів в іноземній валюті та іноземними цінними паперами;
 • відрахування від прибутку в іноземній валюті підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності міста.
 • Стаття.69. Кошти позабюджетних і цільових фондів перебувають на окремих банківських рахунках і не можуть бути вилучені. Вони використовуються міським головою у порядку, визначеному міською радою.

Кошти валютних фондів використовуються виключно за рішенням міської ради.

РОЗДІЛ IV. Заключні положення

Стаття.70. Статут територіальної громади м.Косова затверджено рішенням сесії Косівської міської ради V демократичного скликання 09 червня 2006 року.

Статут підлягає реєстрації в установленому порядку і набуває чинності з моменту реєстрації. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради.

Стаття.71. статут має вищу юридичну силу щодо актів органів і посадових осіб міського самоврядування. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, Європейській хартії місцевого самоврядування до внесення змін і доповнень, діють норми останніх.

Стаття.72. Тлумачення положень Статуту дає виключно міська рада. Рішенням міської ради, в яких дається тлумачення цього Статуту є обов’язковими для застосування і використання.

Стаття.73. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради (підписані не менше як п’ятою частиною від загального складу депутатів), міським головою або групою жителів міста в порядку місцевої ініціативи (підписані не менш як десятою частиною жителів міста, які мають право голосу на місцевих виборах).

Зміни і доповнення до Статуту, які передбачаються, приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України, Європейської хартії місцевого самоврядування, указів Президента України та Постанов Кабінету Міністрів України, вносяться міською радою за пропозицією міського голови у тримісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються не менше двома третинами голосів депутатів від загального складу міської ради.

РОЗДІЛ V. Перехідні положення

Глава 1. Органи самоорганізації населення.

Стаття.74. Органи самоорганізації населення – представницькі органи,що створюються членами територіальної громади, які проживають на відповідній території міста Косова і є складовою частиною місцевого самоврядування. Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається його Положенням.

Стаття.75. Рішення про створення органу самоорганізації населення приймається загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території міста.

Стаття.76. Реєстрацію органу самоорганізації населення проводить виконавчий комітет, для реєстрації подаються:
–    заява про реєстрацію, підписану обраним керівником органу самоорганізації;
–    положення про орган самоорганізації населення (в трьох примірниках завірених нотаріально);
–    рішення загальних зборів громадян, які проживають на відповідній території міста.
Стаття.77. Міська рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально – технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх використанням.

Стаття.78. Вибори органів самоорганізації населення проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території міста.

Стаття.79. Голова органу самоорганізації населення обирається на засіданні органу, або безпосередньо жителями відповідної території міста. Голова органу самоорганізації населення відповідної території повинен бути в обов’язкому порядку членом будь-якої комісії по вибору земельних ділянок, прийманню в експлуатацію, прийманню робіт з капремонту чи поточного ремонту, що створюється органом місцевого самоврядування і без його підпису на згоду проектування чи фінансування не проводиться.

ГЛАВА 2. Загальні збори за місцем проживання

Стаття.80. Загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі в обговоренні і вирішенні питань місцевого значення, що належить до відання місцевого самоврядування.

Стаття.81. Загальні збори за місцем проживання скликаються по будинках, вулицях або інших внутрішньо міських територіальних утвореннях з метою:
–    створення органів самоорганізації населення;
–    прийняття рішень про участь жителів міста на громадських засадах в роботах по благоустрою, сприянні охорони громадського порядку, збереженні житлового фонду, пам’ятників історії культури, наданню допомоги, соціально незахищеним членам громади;
–    прийняття рішень про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування, прийняття рішень про добровільні внески та пожертви відповідних жителів міста на громадські потреби;
–    вирішення інших питань місцевого значення, відповідно до чинного законодавства.

Стаття.82. У роботі загальних зборів громадян мають право брати участь члени територіальної громади, які проживають на відповідній території (будинок,вулиця, житловий масив). У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської, районної, обласної рад, члени виконкому, посадові особи органів міського самоврядування, представники органів державної влади, громадських об’єднань та підприємств.

Стаття.83. Загальні збори громадян скликаються міським головою за власною ініціативою або ініціативи депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.

Стаття.84. Загальні збори громадян є правомірними за умови присутності на них більше половини членів територіальної громади, які проживають на відповідній території. На загальних зборах громадян головує голова або керівник відповідного органу самоорганізації населення чи особа, визначена міським головою. Порядок денний загальних зборів та їх регламент затверджується загальними зборами.

Стаття.85. Під час проведення загальних зборів громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян. До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.

Стаття.86. Рішенням загальних зборів громадян приймається більшістю голосів від кількості членів територіальної громади, які проживають на відповідній території, та підписуються головою і секретарем загальних зборів громадян.

Стаття.87. Рішення загальних зборів громадян є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами міського самоврядування. Рішення зборів, прийняті з питань, віднесених до компетенції органів державної влади або органів міського самоврядування, мають рекомендаційний характер.

ГЛАВА 3. Місцеві ініціативи

Стаття.88. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд міською радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання міського самоврядування. Місцева ініціатива передбачає внесення до міської ради проекту нормативно-правового акту з питань віднесених до її відання.

Стаття.89. Суб’єктами права місцевої ініціативи може бути ініціативна група членів територіальної громади (чисельністю не менше 50 чоловік). Проекти нормативно-правових актів, внесених в порядку місцевої ініціативи, які підтримані підписами не менш як десяти відсотків членів територіальної громади, підлягають оприлюдненню і першочерговому розгляду на сесії міської ради, у випадку незгоди з рішенням сесії територіальна громада має право звернутись до суду.

Стаття.90. Вирішення питання, внесеного до порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з участю членів ініціативної групи.

Стаття.91. Рішення, прийняті міською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з участю членів ініціативної групи.
Стаття.91. Рішення, прийняті міською радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню.

ГЛАВА 4. Громадські слухання

Стаття.92. Жителі міста мають право проводити слухання – зустрічатися з депутатами міської ради посадовими особами органів міського самоврядування, під час яких заслуховується інформація про виконання службових обов’язків або окремих доручень чи вирішення питань,які зачіпають інтереси громади, жителів міста, порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого самоврядування, які належать до відання міського самоврядування. Громадські слухання здійснюють контроль за роботою депутатів міської ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Стаття.93. Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або її постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи, жителів міста. Громадські слухання з ініціативи жителів міста можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане не менше як 100 членами територіальної громади. Громадські слухання скликаються головою.

Стаття.94. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів міського самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники міських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких пов’язана з питанням, що обговорюється.

Стаття.95. Проведення громадських слухань організовує секретар міської ради або голова постійної комісії, до відання якої входять питання, що винесені на громадські слухання.

Стаття.96. Про час і місце проведення та питання, які виносяться на громадські слухання, жителі міста сповіщають через засоби масової інформації не пізніше як за 7 днів до їх проведення.

Стаття.97. На громадські слухання ведеться протокол, в якому зазначається дата, місце проведення, кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесення пропозиції, до протоколу може додаватися інформація або звіт особи, яка запрошена на слухання.

Протокол громадського слухання підписується особою, яка його проводить та особою, яка веде протокол і передається міському голові.

Міський голова В. Пітеляк


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту